ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 • 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec” zwane dalej „Klubem”, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacji piłki siatkowej.

2. Klub używa nazwy skróconej „BTS Bolesławiec”.

 • 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności miasta Bolesławiec oraz Powiatu Bolesławieckiego.

2. Siedziba Klubu znajduje się w Bolesławcu przy ul. Jesionowej 25.

 • 3

1. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej Starosty Powiatu Bolesławieckiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • 4

Klub może być członkiem organizacji – stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

 • 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 • 6

Klub do celów promocyjnych może używać nazwy wieloczłonowej z zastrzeżeniem, że pierwszy człon stanowi nazwa „BTS”. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu.

 • 7

Klub posiada swoje logo oraz barwy klubowe.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 • 8

Celem klubu jest:

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.

2. Rozwijanie i propagowanie sportu w środowisku bolesławieckim.

3. Klub realizuje swoje cele przez:

1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,

2) uczestniczenie w krajowym systemie współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej i inne podmioty,

3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,

5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

 • 9

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

 • 10

1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.

2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 • 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

 • 9

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację, uiszczą wpisowe i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

 • 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 9 ust. 3 niniejszego statutu,

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,

5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

 • 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową lub inną dla Klubu.

 • 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 • 13

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 • 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Czynny udział w działalności Klubu,

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. Godne reprezentowanie władz Klubu,

4. Opłacanie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem członków honorowych.

 • 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów,

c) z powodu zalegania opłaty składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy,

3) rozwiązania się Klubu.

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

 • 16

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 • 17

1. Walne Zebranie Członków klubu jest najwyższą władzą klubu i zwoływane jest przez Zarząd Klubu.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 • 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

5) wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,

7) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wyróżnień, nagród i kar,

8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

9) powoływanie sekcji Klubu,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Klubu oraz w sprawie zawieszenia czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 60 % członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

 • 19

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

2. Zarząd klubu jest wieloosobowy i składa się z 7 członków w tym Prezesa, wybieranego w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3. W wypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, wyboru nowego Prezesa dokonują członkowie Zarządu Klubu spośród aktualnego składu Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Klubu. Ustąpienie Prezesa nie jest jednoznaczne z ustąpieniem z funkcji członka Zarządu Zarządu.

4. Kandydatów na członków Zarządu zgłasza w pierwszej kolejności Prezes oraz Członkowie Klubu uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem stanowiącym w sposób jawny lub tajny.

5. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani w liczbie 6 osób przez Walne Zebranie Członków Klubu w sposób jawny lub tajny.

6. Zarząd większością głosów wybiera ze swego grona viceprezesa Klubu. Pozostałym członkom Zarządu przydziela się do realizacji określone funkcje.

7. Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu winno nastąpić w terminie 7 dni od daty wyborów.

8. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub niemożności pełnienia funkcji w Zarządzie władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

9. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

10. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

11. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Klubu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

12. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Klubu określa regulamin – zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

13. Ważność uchwał Zarządu Klubu zapada większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

14. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi i Wiceprezesowi.

 • 20

Prezes i Wiceprezes reprezentują Klub oraz działają w jego imieniu.

 • 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie, zawieszanie w prawach członkowskich i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Klubu, wymierzanie kar regulaminowych,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,

10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy,

12. wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Klubu,

13. współdziałanie z Dolnośląskim Związkiem Piłki Siatkowej i innymi organizacjami w zakresie sportu i działalności Klubu,

14. organizowanie zawodów sportowych, obozów, imprez rekreacyjnych oraz innych form ruchu i czynnego wypoczynku,

15. dokonywanie oceny działalności sekcji sportowych działających w ramach Klubu.

 • 22

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

 • 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu, której kadencja trwa 4 lata.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 • 24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2 uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

 • 25

W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

 • 26

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

 • 27

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich,

4) skreślenie z listy członków Klubu.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

 • 27

1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny i zapisy,

3) dotacje,

4) dochody z majątku,

5) inne wpływy.

 • 28

Cały majątek stowarzyszenia wykorzystywany jest do realizacji jego celów statutowych.

 • 29

1. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Klubu wymagany jest podpis dwóch osób:

Prezesa i Wiceprezesa, a pod nieobecność jednego z nich upoważnionego członka Zarządu.

2. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Klubu.

 • 30

Klub fundusze swoje lokuje w banku. Za straty wynikłe na wskutek odstępstwa od tej zasady odpowiadają osoby materialnie odpowiedzialne.

 • 31

Statut zabrania:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2. przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z powyższego statutu,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 • 32

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjęte większością 60% głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 33

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków

Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Jednolity tekst Statutu „Bolesławieckiego Towarzystwa Siatkarskiego Bolesławiec” uchwalono podczas Walnego Zebrania Założycielskiego w Bolesławcu w dniu 05.12.2012 r.