Regulamin przyznawania stypendium sportowych przez Zarząd Klubu BTS Bolesławiec

 

 1

 • Stypendia sportowe przyznawane są przez Zarząd Klubu na podstawie art.25 statutu Klubu raz Ustawy o Sporcie z dnia 25.10.2010 r. art.5,
 • Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju członków klubu uzdolnionych sportowo,
 • Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom, członkom BTS Bolesławiec, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportu na podstawie posiadanej licencji, są zgłoszeni do rozgrywek i zarejestrowani w odpowiednim Związku Sportowym,
 • Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu i nie otrzymują za to wynagrodzenia.

 

2

 • Wysokość stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych Klubu,
 • Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty stypendium sportowego oraz jego cofnięcie należy do kompetencji Prezesa i Wiceprezesa Klubu.

 

3

 • Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać trenerzy (załącznik nr 1),
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

 

4

Władze Klubu mogą wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku braku środków finansowych na ich realizację oraz gdy zawodnik:

 • będzie prowadził niesportowy tryb życia,
 • swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia Statutu Klubu, regulaminu sekcji piłki siatkowej, umowy stypendialnej, regulaminów rozgrywek, a zastosowane wobec zawodnika przewidziane przepisami kary nie odniosą pozytywnego rezultatu,
 • zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
 • zaprzestał realizacji programu szkoleniowego,
 • odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
 • został wykluczony z grupy zawodników objętych szkoleniem,
 • nie uzyskał frekwencji na treningach w danym miesiącu minimum 70% (z wyłączeniem zwolnień lekarskich).

O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium zawodnik zostanie na piśmie poinformowany przez Zarząd Klubu.

 

5

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną zawarte indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium, jego wysokość oraz okres na jaki zostało przyznane (załącznik nr 2),
 • Cofnięcie stypendium przez Prezesa lub Wiceprezesa skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy stypendialnej ze skutkiem natychmiastowym,
 • Jeśli cofnięcie stypendium jest skutkiem rażącego naruszenia umowy stypendialnej przez zawodnika to zawodnik jest zobowiązany do zwrotu pobranego stypendium bez odrębnego wezwania ze strony Zarządu Klubu.

 

6

O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Klubu BTS Bolesławiec.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 roku.

Za Zarząd Klubu